پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم

پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم

پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم

 

فهرست مطالب

آموختیم که...

نیرو -فشار

یک پله بالاتر

تاثیر دو نیروی یکسان بر مساحت سطح متفاوت

توجیه چند پدیده علمی و فشار در جامد ها

فشار در مایع

ظروف مرتبط و سطح آزاد مایع

اصل پاسکال

ترمز هیدرولیکی

فشار در گازها    

توجیه چند پدیده علمی و فشار در گازها

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است