پاورپوینت فصل دوازدهم علوم نهم

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم نهم

پاورپوینت فصل دوازدهم علوم نهم

 

فهرست مطالب

آموختیم که...

آوند و انواع آن

تار کشنده

از خاک تا برگ

سرخس ها

بازدانگان

نها ندانگان

میوه

خزه

مواد ذخیره ای گیاهان    

نقش گیاهان در زندگی

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است